خدمات پزشکی و دندانپزشکی

بهداشت عمومی عبارت است از دانش و فن جلوگیری از بیماری، طولانی کردن سطح سلامتی توانایی و تندرستی، حداکثر استفاده از نیروی جسمانی و فکری در راه پیشرفت اجتماع از راه فعالیت های متشکل جامعه برای بهسازی محیط، جلوگیری عفونت های واگیر دار، آموزش افراد درباره بهداشت شخصی، تشکیل خدمات طبی و پرستاری برای تشخیص فوری و اقدام برای جلوگیری از بیماری، توسعه سیستم اجتماعی که در آن هر کس از داشتن وسائل لازم زندگی که متضمن بقا و سلامت اوست برخوردار باشد و ترتیب و تنظیم این خدمات به طوری که هر کس حق مسلم خود را در مورد سالم بودن و طول عمر تشحیص داده و بتواند تا دم مرگ فرد با ارزشی برای اجتماع باشد. بهداشت عمومی شاخه ای از علوم پزشکی است که دانش آموختگان آن در جهت حفظ، ارتقاء و بازسازی سلامت افراد جامعه فعالیت می کنند لذا دانش آموختگان این رشته باید مجهز به مجموعه ای از علوم، مهارت ها و اعتقاداتی باشند تا بتواندد در جهت ارتقاء سلامت جامعه و پیشگیری از بیماری ها تلاش نمایند و با ارزیابی عوامل خطر و مداخله و تغییر در سطح بهداشت جامعه و محیط به ارائه خدمات بپردازند. ارائه ی خدمات پزشکی و دندانپزشکی تحت نظارت پزشکان متخصص به متقاضیان و خانواده های مستمند در این مجموعه جزو افتخارات می باشد.

close