مهارتکده نورولایت

امروزه نقش مهم و ارزشمند آموزش‌های مهارتی در ایجاد فرصت‌های شغلی آشکار شده ؛ این آموزش‌ها علاج بیکاری و همتی اثربخش برای رسیدن به شغل است که در هریک از بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات برای مهارت‌آموزان فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کند.   بیکاری از مهمترین مشکلات و چالش های امروز به شمار می رود و عدم برخورداری جوانان جویای کار از مهارت را می توان از دلایل مشکل بیکاری نام برد که در این راستا آموزش های مهارتی بسترساز اشتغال و راهکاری برای رهایی از مشکل بیکاری است. رفع بیکاری در گرو تغییر فرهنگ اشتغال، ترویج آموزش های مهارتی و ترغیب جوانان به فراگیری از این آموزش هاست و بدون توجه به مهارت و حرفه‌ آموزی دستیابی به اشتغال در همه عرصه‌ ها با مشکل مواجه می‌شود و در این میان؛ تقویت مهارت آموزش‌ های مهارتی راهکاری مهم برای دستیابی به شغل است که بایستی بیش از پیش ترویج شود. در کشورهای توسعه یافته توجه به آموزش های مهارتی به عنوان اصلی جدایی ناپذیر در پیشرفت کشور مورد توجه قرار گرفته و  امروز همه ما اگر دغدغه شغلی برای آینده فرزندانمان را داریم، راهی جز این نیست که آنان را بیش از پیش با اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای آشنا کنیم تا به حرفه آموزی ترغیب شوند. آموزش های مهارتی مجموع آموزش های نظری و عملی است که با هدف ایجاد مهارت های لازم به منظور به فعلیت رساندن استعدادهای نهفته اجرا و مهارت آموزان را برای احراز شغل و کسب و کار در مشاغل مختلف آماده می کند و توانایی آنان را برای انجام کار و فعالیت در حرفه های مختلف افزایش می دهد.

close